Välkommen till kultur- och fritidsförvaltningens digitala bidragshantering i Huddinge kommun  
Här kan föreningar ansöka om kommunala bidrag direkt på nätet. Vid varje bidrag står hur ansökan ska göras.
Vissa ansökningar kräver inloggning, saknar ni inloggningsuppgifter kontakta någon av oss handläggare på Kultur och fritid, bidrag@huddinge.se
Många bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer".
Sök bidrag på webben
Fr o m 2013 kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag direkt från denna sida.
Mina bidrag
Saknar du lösenord i Webb-Bidrag?
Sänd ett meddelande till  bidrag@huddinge.se 
Barn- och ungdomBarn- och ungdom
Hyresbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Villkor för hyresbidrag
Hyresbidraget kan täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till barn- och ungdomsverksamhet.
Bidrag kan beviljas endast om inte en lämplig kommunal lokal kan upplåtas.
Föreningen ska ha minst 25 medlemmar i åldern 0-20 år som bor i kommunen.
För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur- och fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas (hyresmedgivande).
Hyresbidrag beviljas inte till sommarhem eller utflyktsstugor.

Ansökan
Ansökan om hyresbidrag till föregående års hyra lämnas senast den 15 februari tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader från föregående år. Hyresmedgivande ska finnas.
Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året.
Mer info
15 februari 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag för särskilda satsningar (2017)  
Bidrag för särskilda satsningar kan beviljas för att stärka verksamheten inom följande områden:

Integration
Jämställdhet
Särskilda ungdoms- och sociala satsningar

Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten som ska innehålla uppgifter om mål, syfte, tidsplan och organisation samt en kostnadsberäkning.

För er som söker bidrag upp till 30 000 kronor finns ett enklare ansökningsförfarande där inte projektbeskrivning behöver bifogas. Vid ansökningar av 30 000 kronor eller mer ska alltid en projektbeskrivning bifogas.

Efter avslutat projekt ska en rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen, oavsett storlek på bidraget.
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
FöreningFörening
Anläggningsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningsanläggningar inom nämndens verksamhetsområde.
Bidrag kan bl.a. beviljas till
drift och underhåll. Detta bidrag kan inte beviljas om föreningen har hyresbidrag.
byggnation och utrustning.
Bidrag ska sökas och beviljas innan föreningen binder sig för kostnader.
Ansökan
Ska ske senast 30 september .
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangemangsbidrag (2017)  
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för
kulturarrangemang och till enstaka arrangemang, såsom större idrotts- eller
traditionsbundna evenemang (Valborgs- och midsommarfirande o. dyl.).
Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens
invånare. Arrangemanget ska vara offentligt och komma kommuninvånarna till
del.
Ansökan
Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan arrangemanget ska äga rum.
Till ansökan ska en projektbeskrivning bifogas. OBS! För närvarande ska projektbeskrivningen skickas till bidrag@huddinge.se
Redovisning
Om bidrag beviljas förbinder sig föreningen att redovisa till kommunen senast två månader efter genomfört arrangemang, på anvisad blankett. Om redovsningen inte har kommit Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda inom utsatt tid kan föreningen komma att bli återbetalningsskyldig. Redovisningsblanketten hittar du här:Redovisning av arrangemang
OBS! Fyll i blanketten, skriv ut och skicka in per post till:
KulturFritid
141 85 Huddinge
Mer info
senast 2 månader innan arrangemanget Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till kulturlokaler (2017)  
Lokalbidraget ska täcka upp till 100% av föreningens kostnader för en egen eller
hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till kulturverksamhet.

Medgivande
För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur- och
fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas
(hyresmedgivande).
OBS! Om din förening har en ny lokal och söker lokalbidrag för första gången. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på bidrag@huddinge.se

Lokalbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden.

Ansökan
Ansökan om lokalbidrag lämnas senast 1 december tillsammans med hyresavtal
innan verksamheten påbörjas. Hyresmedgivande ska finnas.
Mer info
1 december 2016 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Startbidrag (2017)  
Startbidrag kan beviljas en nystartad förening. Föreningen ska ha minst 15
medlemmar som bor i kommunen. Startbidraget är 1000 kr.
Ansökan
Startbidraget kan sökas när som helst under året, dock senast sex månader efter
det att föreningen startat sin verksamhet.
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Verksamhetsbidrag (2017)  
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för
kulturverksamhet.Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud till kommunens invånare.
Föreningen ska bedriva verksamhet som stöder nämndens prioriteringar inom
kulturområdet. Kulturprinciper

Verksamhetsbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden.

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 1 december innan verksamheten påbörjas.
Till ansökan ska en beskrivning om det kommande verksamhetsåret och en ekonomisk kalkyl bifogas.

Utbetalning och redovisning
Beviljade bidrag utbetalas årsvis i förskott efter redovisning av föregående års
verksamhet och resultat. Redovisningen skickas till bidrag@huddinge.se.

Mer info
1 december 2016 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Vänortsbidrag Resa till vänort (2017)  
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till vänortsutbyte till
föreningar som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde.
Bidraget syftar till att stimulera utbyte mellan föreningar i Huddinge kommun
och föreningar i kommunens vänorter Askim, Lyngby-Taarbaek, Vanda,
Seydisfjördur och Tychy.
Bidraget kan beviljas för föreningens besök på en vänort eller för värdskap,
dvs. när representanter för en förening från en vänort besöker Huddinge.
Bidrag ges till högst 20 deltagare, vilket gäller både resa till en vänort och vid
värdskap. Antalet deltagare avser vid värdskap de besökande deltagarna.
Ansökan
Ansökan ska ha lämnats och bidrag vara beviljat innan aktiviteten äger rum.
Redovisning av aktiviteten med deltagare ska senast 2 månader efter att aktiviteten ägt rum.
Redovisningen skickas till bidrag@huddinge.se
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Vänortsbidrag Värdskap (2017)  
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till vänortsutbyte till
föreningar som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde.
Bidraget syftar till att stimulera utbyte mellan föreningar i Huddinge kommun
och föreningar i kommunens vänorter Askim, Lyngby-Taarbaek, Vanda,
Seydisfjördur och Tychy.
Bidraget kan beviljas för föreningens besök på en vänort eller för värdskap,
dvs. när representanter för en förening från en vänort besöker Huddinge.
Bidrag ges till högst 20 deltagare, vilket gäller både resa till en vänort och vid
värdskap. Antalet deltagare avser vid värdskap de besökande deltagarna.
Ansökan
Ansökan ska ha lämnats och bidrag vara beviljat innan aktiviteten äger rum.
Redovisning av aktiviteten med deltagare ska senast 2 månader efter att aktiviteten ägt rum.
Redovisningen skickas till bidrag@huddinge.se
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
PensionärPensionär
Pensionärsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Bidragsberättigad är pensionärsföreningar som är verksamma inom kommunen och har minst 15 medlemmar som är ålders-, förtids- eller sjukpensionär.
Bidrag beviljas med ett visst belopp per medlem.
Till förening med minst 50 medlemmar beviljas dessutom ett grundbidrag.

Ansökan
Ansökan kan lämnas in när som helst under året och ska avse föregående års verksamhet.
Till ansökan ska bifogas föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för föregående år.

I övrigt gäller kommunens allmänna bidragsregler.
Mer info
31 december Inloggning krävs för att söka detta bidrag
StudieförbundStudieförbund
Grundbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Grundbidraget baseras på respektive studieförbunds genomförda studietimmar föregående år. Antalet studietimmar utgörs här av de av staten genom Folkbildningsrådet godkända studietimmarna för det aktuella verksamhetsåret.
Ansökan
Ansökan består av en avsiktsförklaring och ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 30 januari. Kultur- och fritidsförvaltningen hämtar in slutlig redovisning av föregående års verksamhet från Statistiska Centralbyrån i februari. Kultur- och fritidsnämnden får begära in kompletterande handlingar.
Bestämmelser angående kontroll m.m.
Som villkor för bidrag gäller att studieförbundet medger att kommunens revisorer respektive kultur- och fritidsnämnden får ta del av lokalavdelningens räkenskaper och redovisningshandlingar samt andra handlingar som nämnden bestämmer.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att studieförbundet blir återbetalningsskyldig och/eller avstängs från bidrag under viss tid.
Studieförbunden är skyldiga att anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen eller i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för att få bidrag.
Medgivande om granskning
Till ansökan skall bifogas blanketten:
Medgivande om granskning av räkenskaper för studieförbund
OBS! Fyll i blanketten, skriv ut och skicka in per post till:
KulturFritid
141 85 Huddinge
Mer info
senast 30 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Riktat bidrag (2017)  
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till viss verksamhet för studieförbund. Verksamheten ska kopplas till ett tema som årligen beslutas av kultur- och fritidsnämnd.
2016 är temat ungdomsinflytande
Ansökan och utbetalning
Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan aktiviteten ska äga rum. Till ansökan ska en projektbeskrivning bifogas.
Redovisning
En rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning ska lämnas senast två månader efter genomförd aktivitet.
Mer info
Senast två månader innan aktiviten ska äga rum. Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangemangsbidrag (2017)  
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till studieförbund för arrangemang. Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens invånare. Arrangemanget ska vara offentligt och äga rum i kommunen.
Ansökan
Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan arrangemanget ska äga rum.
Till ansökan ska en projektbeskrivning bifogas.
Redovisning
Om bidrag beviljas förbinder sig studieförbundet att redovisa till kommunen senast två månader efter genomfört arrangemang, på anvisad blankett. Om redovsningen inte har kommit Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda inom utsatt tid kan studieförbundet komma att bli återbetalningsskyldig. Redovisningsblanketten hittar du här:Redovisning av arrangemang
OBS! Fyll i blanketten, skriv ut och skicka in per post till:
KulturFritid
141 85 Huddinge
Mer info
Senast två månader före arrangemangets start. Inloggning krävs för att söka detta bidrag
FunktionsnedsättningFunktionsnedsättning
Fritidsaktivitetsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar en aktiv fritid till samma kostnad som andra.
Bidraget kan sökas av föreningar och studeförbund verksamma i Huddinge som har fritidsverksamhet för målgruppen.
Ansökan
Ansökan kan lämnas två gånger per år, 15 december och 30 maj.
Redovisning
Om bidrag beviljas förbinder sig föreningen att redovisa till kommunen senast två månader efter genomförd aktivitet.
Mer info
30 maj 2017 och 15 december 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Komma-igångbidrag (2017)  
Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar en aktiv fritid till samma kostnad som andra.
Bidraget kan sökas av föreningar och studeförbund verksamma i Huddinge som har fritidsverksamhet för målgruppen.
Ansökan
Ansökan kan lämnas två gånger per år, 15 december och 30 maj.
Redovisning
Om bidrag beviljas förbinder sig föreningen att redovisa till kommunen senast två månader efter genomförd aktivitet.
Mer info
 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Har du synpunkter eller frågor kring vår bidragshantering,
kontakta systemansvarig, tel 08-535 317 31.FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.