Arrangemangsbidrag (2023)

Förening


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Revisionsberättelse, Ekonomisk årsredovisning, Projektbeskrivning, Budget, Redovisning

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för kulturarrangemang och till enstaka arrangemang, såsom större idrotts- eller traditionsbundna evenemang.

Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens invånare. Arrangemanget ska vara offentligt och komma kommuninvånarna till del.

Ansökan

Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan arrangemanget ska äga rum.

Till ansökan ska en projektbeskrivning bifogas.

Redovisning

Om bidrag beviljas förbinder sig föreningen att redovisa till kommunen senast två månader efter genomfört arrangemang. Om redovisningen inte har kommit Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda inom utsatt tid kan föreningen komma att bli återbetalningsskyldig.
Redovisning sker via e-tjänst: Redovisning av arrangemang

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in