Hyresbidrag (2023)

Barn- och ungdom 2020


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Revisionsberättelse, Ekonomisk årsredovisning, Hyresavier, Fakturakopia

Villkor för hyresbidrag
Hyresbidraget kan täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till barn- och ungdomsverksamhet.
Bidrag kan beviljas endast om inte en lämplig kommunal lokal kan upplåtas.
Föreningen ska ha minst 25 medlemmar i åldern 0-20 år som bor i kommunen.
För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur- och fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas (hyresmedgivande).
Hyresbidrag beviljas inte till sommarhem eller utflyktsstugor.

Ansökan
Ansökan om hyresbidrag till föregående års hyra lämnas senast den 15 februari tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader från föregående år. Hyresmedgivande ska finnas.
Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in