Pensionärsbidrag (2023)

Pensionär 2020


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Revisionsberättelse, Ekonomisk årsredovisning

Bidragsberättigad är pensionärsföreningar som är verksamma inom kommunen och har minst 15 medlemmar som är ålders-, förtids- eller sjukpensionär.
Bidrag beviljas med ett visst belopp per medlem.
Till förening med minst 50 medlemmar beviljas dessutom ett grundbidrag.

Ansökan
Ansökan kan lämnas in när som helst under året och ska avse föregående års verksamhet.
Det medlemsantal som ska anges på ansökan är medlemsantalet per den 31/12 föregående år. Det medlemsantalet ska tydligt stå i verksamhetsberättelsen.
Till ansökan ska bifogas föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för föregående år.

I övrigt gäller kommunens Allmänna bidragsregler

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in