Verksamhetsbidrag (2023)

Förening 2020


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Revisionsberättelse, Ekonomisk årsredovisning, Budget, Verksamhetsplan

Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för kulturverksamhet.

Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud till kommunens invånare.
Föreningen ska bedriva verksamhet som stöder nämndens prioriteringar inom
kulturområdet. Kulturpolitiskt program

Om din förening vill söka verksamhetsbidrag för första gången måste du kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på bidrag@huddinge.se

Verksamhetsbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden.

Ansökan

Ansökan ska lämnas senast den 1 december innan verksamheten påbörjas.
Till ansökan ska en beskrivning om det kommande verksamhetsåret och en ekonomisk kalkyl bifogas.

Utbetalning och redovisning

Beviljade bidrag utbetalas årsvis i förskott efter redovisning av föregående års
verksamhet och resultat.

Redovisningen skickas till bidrag@huddinge.se


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in