Grundbidrag (2023)

Studieförbund 2020


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll, Revisionsberättelse, Ekonomisk årsredovisning, Medgivande om granskning

Grundbidraget baseras på respektive studieförbunds genomförda studietimmar föregående år. Antalet studietimmar utgörs här av de av staten genom Folkbildningsrådet godkända studietimmarna för det aktuella verksamhetsåret.

Ansökan

Ansökan består av en avsiktsförklaring och ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 30 januari.

Kultur- och fritidsförvaltningen hämtar in slutlig redovisning av föregående års verksamhet från Statistiska Centralbyrån i februari.

Kultur- och fritidsnämnden får begära in kompletterande handlingar.

Bestämmelser angående kontroll m.m.

Som villkor för bidrag gäller att studieförbundet medger att kommunens revisorer respektive kultur- och fritidsnämnden får ta del av lokalavdelningens räkenskaper och redovisningshandlingar samt andra handlingar som nämnden bestämmer.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att studieförbundet blir återbetalningsskyldig och/eller avstängs från bidrag under viss tid.
Studieförbunden är skyldiga att anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen eller i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för att få bidrag.

Medgivande om granskning

Till ansökan skall bifogas ett medgivande om granskning:
Medgivande om granskning av räkenskaper för studieförbund

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in